International journal

Speech Genres

ISSN 2311-0759 (Online)
ISSN 2311-0740 (Print)


For citation:

Shevchenko I. S. Concept of communicative behavior and genre. Speech Genres, 2015, no. 1(11), pp. 23-29. DOI: 10.18500/2311-0740-2015-1-11-23-29

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 261)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
81’27’38
EDN: 
UAWIAJ

Concept of communicative behavior and genre

Autors: 
Shevchenko Irina Semenovna, Kharkov National University n. a. V.N. Karazin
Abstract: 

This article focuses on linguistic-culural concepts of communicative behavior in Russin and English discourses and highlights their varieties: concepts-events and attributive regulative concepts. The former are modeled as a dynamic frame – scenario of a specific situation and correspond to a speech genre / speech act. The latter, attributive concepts of communicative behavior, characterize situation as a whole. they correspond to the quality slot in a concept-event frame and are verbalized by discourse strategies or tactics.

Reference: 
 1. Brockgaus Biblical encyclopaedia. [Bibleiskaya entsyklopedia Brokgauza]. – Available at: http://enc-dic.com/enc_bible/.
 2. Brown P., Levinson S. PolitenessSome Universals in Language Use. – L., NY, etc.: CUP, 1987. 345 p.
 3. Chesnokov I.I. Revenge as emotional behavioral concept[Mest' kak emotsional'nyy povedencheskiy kontsept (opyt kognitivno-kommunikativnogo opisaniya v kontekste russkoy lingvokul'tury): avtoref. diss … dokt. filol. nauk]. Volgograd, 2009, 44 p.
 4. Dahl Dictionary online. [Tolkovyi slovar' Dalia online]. – Available at: http://slovardalja.net/.
 5. Dement'ev V.V. Variation of communicative concepts. [Var'irovanie kommunikativnykh kontseptov]. Chelovek v kommunikatsii: kontsept, zhanr, diskurs – Person in communication: concept, genre, discourse: Collection of papers, Volgograd, 2006, pp. 5–23.
 6. Formanovskaya N.I. Speech etiquette and the culture of communication. [Rechevoy etiket i kul'tura obshcheniya]. Moscow, 1989.
 7. Karasik V.I., Krasavskiy N.A., Slyshkin G.G. Linguistic-cultural conceptology. [Lingvokul'turnaya kontseptologiya]. Volgograd, 2009.
 8. Krasnykh V.V. Native Among Strangers: Myth or Reality? [«Svoy» sredi «chuzhikh»: mif ili real'nost'?]. Moscow 2003.
 9. Krylov K. Behavior. [Povedenie]. – Available at: http://www.traditio.ru/krylov/pv1.html.
 10. Kubryakova E.S. Language and Knowledge. [Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira]. Moscow, 2004, 560 p.
 11. Larina T.V. The category of Politeness and communication style. [Kategoriya vezhlivosti i stil' kommunikatsii], Moscow, 2009.
 12. Lur'e S.V. Historic ethnology. [Istoricheskaya etnologiya: Uchebn. posobie dlya vuzov], Moscow, 1998.
 13. Markaryan E.S. About methodological prerequisites of the study of ethnic cultures. [Ob iskhodnykh metodologicheskikh predposylkakh issledovaniya etnicheskikh kul'tur]. Mat-ly simpoziuma – Symposium materials. Erevan, 1978, pp. 8–9.
 14. Mushaeva O.K. Presentation regulative concepts in Kalmyk, Russian and English linguistic cultures. [Prezentatsionnye regulyativnye kontsepty v kalmytskoy, russkoy i angliyskoy lingvokul'turakh: avtoref. diss …kand. filol. nauk]. Volgograd, 2008.
 15. Philosophic encyclopaedia. [Filosofskaya entsiklopediya]. – Available at: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/.
 16. Polina A.V. Verbalization of the concept GOD in the English discourse of the 16th – 20th centuries. [Yazykovaya ob»ektivatsiya kontsepta BOG v angliyskom diskurse XVI–XX vekov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk]. Khar'kov, 2004, 20 p.
 17. Psychological disctionary. [Psikhologicheskiy slovar']. – Available at: http://psi.webzone.ru/st/081100.htm.
 18. Shevchenko I.S, Susov I.P., Bezuglaya L.R. The shape of cognitive vector in linguistic pragmatics. [Abris kognitivnogo vektora pragmalingvistiki]. Vіsnyk Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі
 19. V.N. Karazіna. – V.NKarazin Kharkiv National University Messenger. – No 811, 2008, pp. 3–7.
 20. Shevchenko I.S. The Hybrid Nature of Apology. [Gibridnaya priroda izvineniya: kognitivno-pragmaticheskiy analiz]. Zhanry rechi – Speech Genres. Collection of papers. V.6. Genres and language. Saratov, 2009, pp. 329–337.
 21. Shevchenko I.S., Zmiyova I.V. Conceptual category GOOD in the English Linguistic worldview. [Ponyatiynaya kategoriya DOBRO v angliyskoy yazykovoy kartine mira]. Antologiya kontseptov – Anthology of concepts. V.5. Volgograd, 2007, pp.4–16.
 22. Slyshkin G.G. From text to symbol. [Ot teksta k simvolu: lingvokul'turnye kontsepty pretsedentnykh tekstov v soznanii i diskurse]. Moscow, 2000.
 23. Slyshkin G.G. Linguistic-cognitive concepts and metaconcepts. [Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty]. Volgograd, 2004.
 24. Sosnovskaya E.A. The duty of thankfulness as a basis of Japanese morale. [Dolg blagodarnosti kak osnovanie yaponskoy nravstvennosti]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education. 2006, No3, pp.161–164
 25. Sternin I.A., T.V. Larina, M.A. Sternina. A study of English communicative behavior. [Ocherk angliyskogo kommunikativnogo povedeniya]. Voronezh, 2003.
 26. Vakhovs'ka O.V. Verbalization of the concept SIN in the English discourse of the 14th – 21st centuries. [Verbalіzatsіya kontseptu GRІKH v anglomovnomu diskursі XIV–XXI stolіt': avtoref. dis. … kand. fіlol. nauk]. Kharkіv, 2001, 20 p.
 27. Wierzbicka A. “Sadness” and “anger” in Russian: the non-universality of the so-called “basic human emotions”. Angeliki Athanasiadou & Elzbieta Tabakowska (eds.). Speaking of Emotions: Conceptualisation and Expression. Berlin, 1998.
 28. Wilson D., Sperber D. Relevance Theory. The Handbook of Pragmatics. Padstow, 2005, pp. 608–632.
Received: 
15.04.2015
Accepted: 
13.05.2015
Published: 
08.06.2015