International journal
ISSN 2311-0759 (Online)
ISSN 2311-0740 (Print)


Koshcheeva Olga Valeryevna

Koshcheeva Olga Valeryevna's picture
Lastname: 
Koshcheeva
First name: 
Olga
Middle name: 
Valeryevna
Sex: 
Female
Degree: 
Candidate of Sciences
Position: 
Associate professor of Department of Speech Therapy and Psycholinguistics, Faculty of Pedagogical and Special Needs Education
Country: 
Russia
E-mail: 
olga-kosheeva@yandex.ru
Additional information: 
Publication in the collection of articles "Speech genres": Koshcheyeva O. V. Rechezhanrovaya kompetentsiya: vozrastnoy aspekt (na materiale giperzhanra «razgovor») [Speech genre competence: the age aspect (on the material of the "conversation" hypergenre)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity. Pp. 279-287; Koshcheyeva O. V. Rebenok, rechevoy zhanr i tvorchestvo: k probleme stanovleniya zhanrov v detskoy rechi [Child, speech genre and creativity: to the problem of genre formation in children's speech]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 237-245.

Дополнительные данные