International journal
ISSN 2311-0759 (Online)
ISSN 2311-0740 (Print)


Dymarsky Mikhail Yakovlevich

Dymarsky Mikhail Yakovlevich's picture
Lastname: 
Dymarsky
First name: 
Mikhail
Middle name: 
Yakovlevich
Sex: 
Male
Degree: 
Doctor of Sciences
Academic rank: 
Professor
Position: 
Professor of the Department of Russian Philology
Country: 
Russia
E-mail: 
dym2005@list.ru
Additional information: 
Publication in the collection of articles "Speech genres": Dymarsky M.Ya. The new old in the genre of the official naming, or again about the "newspeak". [Novoe staroe v zhanre ofitsial'nogo naimenovaniya, ili Eshhe raz pro «novoyaz»]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2009. Vol. 6. Genre and language. Pp. 247-257; Dymarsky M.Ya. Between genre and creativity, or thinking of becoming pyrozhki-thinking by language personality. [Mezhdu zhanrom i tvorchestvom, ili k stanovleniyu pirozhkovogo myshleniya yazykovoj lichnosti]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 385-390.

Дополнительные данные