• English
  • Русский

Koshcheeva Olga Valeryevna

Koshcheeva
Olga
Valeryevna
Country: 
Position: 
Associate professor of Department of Speech Therapy and Psycholinguistics, Faculty of Pedagogical and Special Needs Education
Scientific degree: 
Candidate of Philology
Additional info

Publication in the collection of articles "Speech genres": Koshcheyeva O. V. Rechezhanrovaya kompetentsiya: vozrastnoy aspekt (na materiale giperzhanra «razgovor») [Speech genre competence: the age aspect (on the material of the "conversation" hypergenre)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity. Pp. 279-287; Koshcheyeva O. V. Rebenok, rechevoy zhanr i tvorchestvo: k probleme stanovleniya zhanrov v detskoy rechi [Child, speech genre and creativity: to the problem of genre formation in children's speech]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 237-245.

Author's articles

No articles available.